Algemene Voorwaarden 

Victory Fight Academy 

Artikel 1: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Victory Fight Academy en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van Victory Fight Academy (hierna te noemen ‘de deelnemer’) 

2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.


Artikel 2: Aanmelding

1. Aanmelding als lid vindt plaats door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en te ondertekenen.Het lidmaatschap van Victory Fight Academy vangt aan vanaf het inleveren van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier op de datum van ingang, zoals op het inschrijformulier staat aangegeven.


Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

1. Een lidmaatschap bij Victory Fight Academy is altijd voor de duur van een maand met stilzwijgende verlenging van telkens 1 maand.

2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vooraf via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.

3. Bij nalatigheid betreffende betalingen zal er eenmalig een aanmaning worden verstuurd. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, na de verstuurde aanmaning, krijgt het lid de gelegenheid om het verschuldigde bedrag alsnog binnen twee weken te voldoen. Indien het lid na eenperiode van twee weken in gebreke gebleven is, kan de vordering uit handen worden gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid. 

4. Als niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de deelnemer de toegang tot de lessen worden geweigerd.

5. Victory Fight Academy is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.


Artikel 4: Trainingstijden

1. Victory Fight Academy behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats en dergelijke te wijzigen.

2. Victory Fight Academy is gesloten op officiële en erkende feestdagen. In principe is de trainingslocatie gedurende de zomervakantie maximaal drie weken gesloten en het is mogelijk dat Victory Fight Acadamy een alternatief rooster aanbiedt in de zomervakantieperiode. Dit kan inhouden dat er wordt lesgegeven in de buitenlucht of op een alternatieve locatie. 

3. Restitutie van lesgeld als wij gesloten zijn is niet mogelijk.


Artikel 5: Beëindiging van het lidmaatschap

1. De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij Victory Fight Academy.

2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd voor het einde van de maand met een opzegtermijn van 1 maand (voorbeeld: opzeggen per 1 augustus kan tot en met 30 juni, opzeggen per 1 september tot en met 31 juli enzovoort..)

3. Victory Fight Academy behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de trainers/eigenaars een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.


Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

1. Victory Fight Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

2. Het gebruik van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij Victory Fight Academy, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

3. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

4. Tevens zal de deelnemer Victory Fight Academy vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.


Artikel 7: Huisregels

1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Victory Fight Academy en hiernaar te handelen. 

2. De algemene voorwaarden en de huisregels van Victory Fight Academy staan op de website van Victory Fight Academy en zijn bij de receptie op te vragen.


Artikel 8: Persoonsgegevens

1. Victory Fight Academy is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder het houden van een goede ledenadministratie en communicatie met de deelnemer. Indien de deelnemer geen mail van Victory Fight Academy wenst te ontvangen, dan kan hij dit aangeven bij de receptie. 

2. Uw persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleindenvan Victory Fight Academy gebruikt. Uw gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

3. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.


Artikel 9: rechtstoepassing

1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Victory Fight Academy aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing 

2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Victory Fight Academy, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar de Victory Fight Academy is gevestigd. 

3. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Victory Fight Academy te accepteren.